Współzawodnictwo Sportowe szkół miasta lublin

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Wydział Sportu Urzędu Miasta Lublin według standardów WCAG 2.1

Wstęp-Deklaracji

Wydział Sportu Urzędu Miasta Lublin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydział Sportu Urzędu Miasta Lublin .

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  3. niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  5. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  6. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
  7. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
  8. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
  9. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
  10. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.
Wyłączenia:
   1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
   2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-04 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emilia Tomalaemilia.tomala@lublin.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (81) 466 38 00 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Wejście do Urzędu jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Filaretów – jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone otwierane ręcznie i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście do budynku przeznaczone do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego jest możliwe poprzez pochylnie związaną z budynkiem.
  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Przejście do sali obsługi klienta jest przez wiatrołap. Sala do obsługi petentów usytuowana wyłącznie na parterze jest przestronna bez oznakowania dotykowego na posadzce. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze, schody zawijane na I kondygnację służ wyłącznie dla pracowników. W lokalu nie ma wind.
  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W hali obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do tłumacza PJM jest możliwy poprzez stronę: https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/jak-zalatwic-sprawe/tlumacz-jezyka-migowego/
Skip to content